บทบาทหน้าที่ อบต.

ข้อมูลเมื่อ 12 July 2013 เวลา 8:17 am
admin

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล อบต. มีอะไรบ้าง

 1. องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาทั้งในด้านเศรษฐกิจ
  สังคม และวัฒนธรรม (ตามมาตรา 66)
 2. องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) มีหน้าที่ต้องทำในเขต อบต. ดังนี้ (ตามมาตรา 67)
 • จัดให้มีการบำรุงรักษา ทางบก และทางน้ำ
 • รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล
 • ป้องกันโรค และระงับโรคติดต่อ
 • ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
 • ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัมนธรรม
 • ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
 • คุ้มครองดูแลบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • บำรุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย โดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเป็นและสมควรท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) อาจจัดทำกิจการในเขต อบต. ดังต่อไปนี้ (มาตรา 68)

 1. ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
 2. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
 3. ให้มีการบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
 4. ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อน สวนสาธารณะ
 5. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรและกิจการสหกรณ์
 6. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครัวเรือน
 7. บำรุงและส่งเสริม การประกอบอาชีพของราษฎร
 8. การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
 9. หาผลประโยชน์ จากทรัพย์สินของ อบต.
 10. ให้มีตลาด ท่าเรือ และท่าข้าม
 11. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
 12. การท่องเที่ยว (เพิ่มเติม มาตรา 16 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542)
 13. การผังเมือง (เพิ่มเติม มาตรา 16 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542)

หน้าที่ของอบต. ตาม พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2

มาตรา 16 มีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบการบริหารสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชน ในท้องถิ่นตนเองดังนี้

 1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
 2. การจัดให้มีและบำรุงรักษา ทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำ
 3. การจัดให้มีและควบคุมตลอด ท่าเรือ ท่าข้ามน้ำ และที่จอดรถ
 4. การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่น ๆ
 5. การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
 6. การสาธารณูปโภค
 7. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
 8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว
 9. การจัดการศึกษา
 10. การสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
 11. การบำรุงการรักษา ศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงาม
 12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
 13. การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
 14. การส่งเสริมกีฬา
 15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน
 16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
 17. การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
 18. การกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย
 19. การสาธารณสุข การอนามัย ครอบครัว และการรักษาพยาบาล
 20. การจัดให้มีและควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน
 21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
 22. การจัดให้มี และควบคุมการฆ่าสัตว์
 23. การรักษา ความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัย โรงมหรสพ และ
  สาธารณะอื่น ๆ
 24. การจัดการ การบำรุง รักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 25. การผังเมือง
 26. การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร
 27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ
 28. การควบคุมอาคาร
 29. การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
 30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 31. กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการกำหน